WÓJT, RADNI A GZGK - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

WÓJT, RADNI A GZGK

NASZE DZIAŁANIA

Nowa Energia w wyniku przeprowadzonej analizy przepisów w przedmiotowej sprawie uważa, że zarówno Wójt jak i Radni mogliby mieć istotny, a nawet decydujący głos w kwestii funkcjonowania GZGK.
Poniższą argumentacją podzielono się już publicznie w roku 2016.
Otóż Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, z czego jeden członek jest z rekomendacji Zarządu Gminy Miedźna, a dwóch pozostałych musi posiadać rekomendację Rady Gminy Miedźna.
W związku z powyższym za politykę personalną, finansową, a także za wysokość podwyżek taryf wody i ścieków w Gminie Miedźna czy sobie to uświadamiają czy też nie odpowiadają Wójt Gminy Miedźna, jak również Rada Gminy Miedźna. Bo jeśli Rada Gminy nie zgadza się z obranymi kierunkami działań GZGK, to najnormalniej w świecie może podjąć uchwałę wycofującą rekomendację dla dwóch członków Rady Nadzorczej - nawet jeśli Wójt byłby przeciwny odwołaniu trzeciego, rekomendowanego przez siebie członka tej rady - i wówczas to Rada Gminy po wyborze dwóch nowych członków uzyskałaby większość w Radzie Nadzorczej tejże spółki. A pozyskana większość w Radzie Nadzorczej GZGK pozwala na odwołanie Zarządu Spółki GZGK, co może skutkować nawet zmianą prezesa i jego zastępcy, lub co najmniej wypracowaniem nowych standardów w GZGK. Stąd bez większego trudu można było forsować zarówno dobro jak i interes mieszkańców, jako jedne z naczelnych przesłanek działalności GZGK.
Poniżej umieszczony wywód mimo, iż przydługi, dla osób dociekliwych wskazuje źródło takich twierdzeń i przekonań. Zaś samym Radnym wskazywał zakres ich możliwych wpływów, których do dnia dzisiejszego nie zechcieli wywierać:
1. W oparciu o „Umowę spółki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. tekst jednolity” stwierdza się, że zgodnie z § 7, pkt 7 Gmina Miedźna obejmuje wszystkie udziały
w kapitale zakładowym Spółki – czyli mówiąc w skrócie jest jej jedynym właścicielem.
2. Zgodnie z zapisami § 10 tejże umowy organami spółki są: zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza oraz zarząd.
3. Paragraf 14 przedmiotowej umowy mówi, że do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenia Wspólników m.in. należą:
• zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
• udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
• ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
4. Natomiast w § 15 przytaczanej umowy uwzględniono m.in, że: Rada Nadzorcza składa się z trzech członków oraz, że przy wyborze Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników uwzględnia wybór dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy przed wyborem uzyskają rekomendację Rady Gminy Miedźna. Rada Gminy zgłasza takie rekomendacje Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem Zarządu Gminy. A także iż Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. I to zgodnie z § 18 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
5. Idąc dalej tym tokiem w oparciu o zapisy § 19 m.in. stwierdzić należy, że do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
• wybór i odwołanie Zarządu Spółki,
• badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki,
• badanie sprawozdań Zarządu Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
• żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników,
• składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu,
• zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.
W oparciu o powyższy wywód dowodzimy, w jaki sposób Wójt i Rada Gminy mogli mieć wpływ na GZGK.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego