CENA WODY I ŚCIEKÓW - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

CENA WODY I ŚCIEKÓW

NASZE DZIAŁANIA

Nowa Energia zajęła się analizą bardzo ważnego zagadnienia, które dotyczy nas wszystkich, tj. ceny wody i ścieków w Gminie Miedźna. Na wstępie należy zaznaczyć,  że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach (GZGK) jest w 100% spółką gminną, a więc tylko i wyłącznie Gmina (chociażby przez wybieralność składu Rady Nadzorczej spółki) miała jedyny wpływ Na kształtowanie polityki cenowej wody i ścieków. Z kolei wątek współpracy z Radą Nadzorczą i możliwości jej ewentualnej wymiany jest opisany w zakładce „Wójt, Radni a GZGK”.
Obowiązujące przepisy prawa (nie wchodząc w szczegóły treści ustaw) jednoznacznie określają zadania dla Wójta, w tym m.in. przygotowanie projektów uchwał dla Rady Gminy i ich przedłożenie Radzie. Z tego wynika wprost, że Wójt ma prawny obowiązek przygotowania projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zgodnie z zapisem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy te podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy, z wyjątkiem taryf zmiennych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Po przedłożeniu takiego projektu Rada Gminy ma obowiązek podjęcia uchwały o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie  z przepisami.
Analizując zagadnienie ustalono, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach składał wnioski do Wójta Gminy Miedźna w powyższym zakresie na lata:  2013-2014; 2014-2015; 2016-2017 i 2017-2018. Pomimo złożenia wniosków Wójt Taranowski nie przedłożył projektów uchwał Radzie Gminy Miedźna.
Z powyższego jednoznacznie wynika, że Wójt nie wywiązuje się z nałożonego prawnego obowiązku w tak istotnej dla nas mieszkańców (nazywanej publicznością) sprawy. Ale powstaje też pytanie…, gdzie są Radni? Przecież od wielu lat na zebraniach sołeckich (w których Jan Słoninka uczestniczy regularnie) poruszany jest bulwersujący problem wysokości cen wody i ścieków. Dodatkowo nagminnie poruszany jest problem jakości wody.

NE zajmując się trudnym tematem wody w ramach swojej działalności społecznej ujawniła, że koszt pozyskania metra 3 wody wraz z jej uzdatnieniem zupełnie nie tak dawno oscylował około 1,80 zł.
Przypomnieć w tym miejscu bezwzględnie należy, że spółka dostarczająca wodę zwalniana była regularnie z przedmiotu opodatkowania. Wg ustaleń Stowarzyszenia spółka GZGK swój bilans zamyka
Z minimalnym zyskiem. Nasuwa się więc pytanie o relację apanaży Prezesa spółki, wice Prezesa i Rady Nadzorczej względem wyników i cen dla odbiorców usług?
Jak wynika z dostępnej i posiadanej przez NE dokumentacji w 2017 r., Prezes spółki zarobił 136 852,48 zł, a wice Prezes 108 906,24 zł. Z kolei w 2014 roku prezes spółki otrzymał premię w kwocie 8 456,40 zł, a wice prezes 7 700,40 zł (kwoty brutto). Natomiast członkowie Rady Nadzorczej np. w 2017 r. otrzymywali wynagrodzenie w kwocie 17 330,57 zł (brutto), zaś Przewodniczący Rady Nadzorczej 20 063,62 (brutto).
Z całą pewnością każdy z czytających będzie miał swój stosunek do podanych kwot, do cen wody i odprowadzania ścieków oraz do jakości dostarczanej wody. Dla zainteresowanych poniżej przedstawiamy link obrazujący ceny wody i ścieków w Polsce https://zaradnyfinansowo.pl/ceny-wody/
.

       
Źródła: BIP UG Miedźna, BIP GZGK w Gilowicach, odpowiedzi na zapytania o informację publiczną z UG Miedźna 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego