"ASFALTOWNIA" - Nowa Energia

Idź do spisu treści

Menu główne:

"ASFALTOWNIA"

NASZE DZIAŁANIA

Jako  Stowarzyszenie Nowa Energia już w 2015 roku zajmowaliśmy się problemem Zakładu wytwarzania mas bitumicznych w Woli, która jest usytuowana nieopodal Osiedla WII. Podczas spotkania z mieszkańcami osiedla zostały nam przekazane karty z podpisami mieszkańców wnioskującymi do Wójta Gminy Miedźna o podjęcie pilnych działań mających na celu zminimalizowanie skutków działalności tego zakładu. Wniosek wraz z nimi został przekazany do Wójta. Zaznaczyć należy, że problem uciążliwości zakładu wielokrotnie poruszany był również na zebraniach z mieszkańcami Osiedla WII.
Wójt zabierając głos w tej sprawie zwykle twierdził, że nic nie może zrobić, ponieważ to sprawa starostwa.
Zgłębiliśmy ten temat. Z uzyskanej odpowiedzi z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dowiedzieliśmy się, że organem właściwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest wójt.
Po tym kolejno zwróciliśmy się pismem do Wójta Gminy Miedźna o udzielenie informacji w tym zakresie. I dopiero wówczas dotarliśmy do tego, że 27 maja 2011 r., Wójt Gminy Miedźna wydał Decyzję 2/11 o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących powyższego przedsięwzięcia wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. W powyższej decyzji stwierdził „brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia…” … „gdyż w tym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”. Na takim samym stanowisku stanął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, przy jednoczesnym sprzeciwie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tychach. Nie mniej ostatecznie odstąpiono od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko!
Ponadto Wójt Gminy Miedźna Decyzją nr 3/11, z dn. 7 września 2011 r., za zgodą wnioskującego zmienił decyzję nr 2 (j.w.) w zakresie skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu z 1.000 m kw na ok. 10.000 m kw.
Reasumując należy stwierdzić, że pomimo wielokrotnych próśb mieszkańców w sprawie uciążliwości zakładu, poruszania przez nasze Stowarzyszenie tego problemu na Sesjach Rady Gminy Miedźna problem ten nie został rozwiązany, choć w wyniku badań stwierdzono przekroczenie norm hałasu.
Na uciążliwość zakładu mieszkańcy skarżą się po dzień dzisiejszy, z wiadomym skutkiem.  Jako ciekawostkę dodamy tylko, że tego typu inwestycja planowana
jakiś czas temu w niedalekich Lędzinach została zablokowana dzięki zdecydowanemu oporowi mieszkańców i władze miasta podjęły odmowną decyzję.

Ten przykład brutalnie pokazuje, że życie a w tym przypadku jego komfort, jest ścisłą konsekwencją wyborów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego